Žádost o přijetí 2018

Ředitelství Mateřské školy Nové Hrady

Hradební 175, Nové Hrady, 373 33

V Nových Hradech dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Zákonný zástupce dítěte, který bude dítě zastupovat při správním řízení:

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo trvalého pobytu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doručovací adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpisy matky a otce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Žádám jako zákonný zástupce dítěte

Jméno a příjmení dítěte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

datum narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trvalý pobyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Nových Hradech

pro školní rok 2018-2019

  • k celodenní pravidelné docházce*

  • k docházce dle zákona 204/2005 Sb., o státní sociální podpoře (4 hodiny denně)*

Údaje o očkování: mé dítě   JE  –  NENÍ   řádně očkováno — viz § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a §34 ŠZ.

Zavazuji se, že neprodleně oznámím mateřské škole změny v osobních údajích.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Zákonní zástupci dítěte podpisem stvrzují, že dávají výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů svých a svého dítěte pro potřeby mateřské školy.

 

zaškrtněte zvolenou variantu*                                                                                                       podpis zákonného zástupce