Žádost o přijetí 2020

  1. ŽÁDOST

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

Zákonný zástupce dítěte, který bude dítě zastupovat při správním řízení:

Jméno a příjmení
Místo trvalého pobytu
Doručovací adresa
Tel., e-mail
Datum a podpis

Žádám jako zákonný zástupce dítěte:

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Místo trvalého pobytu

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Nových Hradech pro školní rok 2020—2021 k celodenní pravidelné docházce.

 Dítěti JE x NENÍ diagnostikováno školským poradenským zařízením mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, závažné vady řeči, závažné vývojové poruchy chování, souběžné postižení více vadami nebo autismus.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou pravdivé.

Zákonný zástupce dítěte podpisem stvrzuje, že dává výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů svých a svého dítěte pro potřeby mateřské školy.

                               

Podpis zákonného zástupce:

 

Vyjádření lékaře k žádosti o přijetí do mateřské školy

  1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy
  2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti

a) zdravotní

b) tělesné

c) smyslové

d) jiné

Jiná závažná sdělení o dítěti:

Alergie:

  1. Dítě je řádně očkováno
  1. Možnost účasti na akcích školy — plavání, sauna, solná jeskyně, školní výlety.

V                                                         dne

Razítko a podpis lékaře: