Koncepce

* naším cílem je šťastné a spokojené dítě
* usilujeme o to, aby dítě dosahovalo požadovaných kompetencí, to znamená rozvíjet každé dítě tak, aby bylo připraveno samostatně s vlastním aktivním přístupem, jako osobnost zvládat nároky, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.
* usilujeme o to, aby se děti cítily v pohodě fyzicky i psychicky, aby se rozvíjely v souladu se svými možnostmi a schopnostmi, aby měly dostatek podnětů k učení a radost z něho, aby bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti, aby mohly rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se bezpečně, aby se rozvíjela jejich řeč a komunikativní dovednosti, aby se seznamovaly se vším, co je pro jejich život důležité, aby pochopily, že mohou vlastními aktivitami ovlivňovat své okolí, poskytnout dětem speciální podporu a pomoc, pokud ji potřebují.
* nosnou metodou vzdělávání dětí je prožitkové učení, založené na činnostech dětí a prožitků z nich .
* podporujeme spontaneitu, radost z učení, zájem dítěte poznávat a objevovat nové.
* dáváme dětem prostor k aktivitě, tvořivosti, konkrétním činnostem (manipulace, experimentování a hra), možnosti volby skupinové či individuální práce.
* kooperativní učení hrou a činnostmi dětí jsou vhodné metody naší práce podporující komunikativnost dětí verbální i neverbální.
* vzdělávání dětí přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí, respektujeme individualitu každého dítěte.
* máme na vědomí zásadu, že každé dítě má zažít pocit úspěchu, musí se cítit v mateřské škole spokojené a v bezpečí, každé dítě má právo být jiné.
* záměrem výchovy a vzdělávání v mateřské škole je aby dítě mělo návyky a dovednosti, které mu umožní být, žít s ostatními, jednat a vědět.
* dobře fungující spolupráce, partnerství naší MŠ s rodinou je základním kamenem výchovy a výuky dítěte.
* rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole
* mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě