Rozhodnutí o přijetí — nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( § 34 odst. 3 školského zákona)

Na základě podaných žádostí o přijetí do MŠ ze dne 06. 05. 2019 ředitelka Mateřské školy Nové Hrady rozhodla takto:

Podle § 34 odst. odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve spojení s § 67 odst. 1, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále správní řád), se od 1.9.2019 dítě pod uvedeným číselným kódem

01 přijímá

02 přijímá

03 přijímá

04 přijímá

05 přijímá

06 přijímá

07 přijímá

08 přijímá

09 přijímá

10 přijímá

11 přijímá

12 přijímá

13 přijímá

14 přijímá

15 přijímá

16 přijímá

Vyvěšeno 27. 05. 2019