Zápis — žádost o přijetí 2021

Kritéria

pro přijímání dětí do mateřské školy Nové Hrady pro školní rok


2021-2022:

 1. Dosažení věku dítěte 6 let od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 (nar. od 1.9.2015 do 31.8.2016) a děti s odkladem školní docházky (povinnost ze zákona) — ze spádového školského obvodu Nové Hrady
 2. Dosažení 3 let dítěte do 1. září 2021 (nar. do 31.8.2018), ze spádového školského obvodu Nové Hrady

Nejprve jsou přijímány děti splňující první kritérium, dle počtu volných míst děti splňující následující druhé kritérium, dokud není naplněna kapacita školy.

Při rovnosti splnění podmínek vícero dětmi bude přihlíženo

 • k datu narození, tzn., že starší má přednost před mladším,
 • k sociálním důvodům doložených sociální institucí (osiřelé dítě, matka samoživitelka, hrozba sociálního vyloučení),
 • k místu trvalého bydliště. Přednost mají děti s trvalým pobytem v Nových Hradech a místních částech města.

Na žádosti podané po termínu nebude brán zřetel.

Řádný termín nástupu do mateřské školy je 1. září 2021.  O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku (např. děti nově přistěhované, děti jež dovrší věku 3 let od 1.9. 2021 do 30.6.2022).

Při uvedení nepravdivých či neúplných údajů (např. očkování) ve správním řízení (přijímání do MŠ), lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí.

 

V Nových Hradech 7. 4. 2021

Mgr. Olga Tuscherová

ředitelka MŠ


Vzhledem k mimořádným opatřením ohledně koronaviru situace vyžaduje organizaci zápisu bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání žádosti je možné následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: fnupeuq
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
 3. poštou
 4. osobní podání: do schránky v mateřské škole — Hradební 175, Nové Hrady

v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

 

Doložení řádného očkování dítěte:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do MŠ dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

O výsledcích zápisu budou zákonní zástupci informování na webových stránkách školy.