Zápis – žádost o přijetí 2024

Kritéria

pro přijímání dětí do mateřské školy Nové Hrady pro školní rok

2024-2025:

  1. děti s povinnou předškolní docházkou (děti, které dovrší do 31.8.2024 věk 5 let), ze spádového školského obvodu Nové Hrady (trvalé bydliště Nové Hrady, Hranice)
  2. dosažení 4 let dítěte do 1. září 2024, spádové
  3. dosažení 3 let dítěte do 1. září 2024, spádové

Nejprve jsou přijímány děti splňující první kritérium, dle počtu volných míst děti splňující následující kritérium, dokud není naplněna kapacita školy.

Při rovnosti splnění podmínek vícero dětmi bude přihlíženo

  • k datu narození, tzn., že starší má přednost před mladším,  
  • k sociálním důvodům doložených sociální institucí (osiřelé dítě, matka samoživitelka, hrozba sociálního vyloučení),
  • k místu trvalého bydliště. Přednost mají děti s trvalým pobytem v Nových Hradech a místních částech města.

Na žádosti podané po termínu zápisu nebude brán zřetel.

Řádný termín nástupu do mateřské školy je 1. září 2024.  

 Při uvedení nepravdivých či neúplných údajů (např. očkování) ve správním řízení (přijímání do MŠ), lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí.

 V Nových Hradech 20. 3. 2024

                                                                                      Mgr. Olga Tuscherová

                                                                                     ředitelka MŠ


Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nové Hrady pro školní rok 2024/2025 se koná 7. 5. 2024 od 7.30 – 15.30 hodin v duhové budově MŠ Nové Hrady, Hradební 175, Nové Hrady. 

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do srpna 2024, pokud ještě MŠ nenavštěvují.

U zápisu je potřebné doložit:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským lékařem, doklad o trvalém pobytu a rodný list dítěte. 

Podání žádosti je možné v tento den (7. 5. 2024) i následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: fnupeuq
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
  3. poštou
  4. osobní podání: do schránky před Mateřskou školou, Hradební 175, Nové Hrady

Potvrzení přijetí žádosti a přidělení registračního čísla v tomto případě proběhne e-mailem!