Školní řád

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu 

Ředitelka Mateřské školy Nové Hrady jako statutární orgán školy v souladu s § 30 odst. 3 zákona 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek v MŠ Nové Hrady. 

Obsah školního řádu je závazný pro všechny děti mateřské školy, jejich zákonné zástupce, všechny zaměstnance a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činností školy, které se uskutečňují mimo budovu školy. 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje prokazatelným způsobem o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a s vybranými částmi přiměřenou formou informuje děti. 

2. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

2.1 Základní cíle předškolního vzdělávání

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich nástupem do základní školy a poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. V neposlední řadě vytváří též podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 

2.2 Práva dětí 

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina základních lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte, kde každé dítě má právo na:

 • kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu směřující k celkovému rozvoji jeho osobnosti s maximálním respektem jeho individuality
 • zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními 
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • právo, aby mu společností byla poskytována ochrana ve smyslu zajištění základních lidských potřeb včetně lékařské péče

2.3 Povinnosti dětí 

Každé dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání má povinnost:

 • dodržovat stanovená pravidla společného soužití v MŠ, která děti společně s učitelkami vytvářejí
 • dbát pokynů učitelek a ostatních zaměstnanců školy
 • oznámit zaměstnancům školy jakékoliv násilí a jednání odlišné od dohodnutých pravidel
 • šetrně zacházet s hračkami a ostatním majetkem školy
 • děti nesmí nosit do mateřské školy cenné věci (drahé hračky, zlaté řetízky, peníze, mobily apod.) a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob

2.4 Práva zákonných zástupců

Zákonní zástupci dítěte mají právo na:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního života
 • po dohodě s učitelkou a dle momentálních podmínek ve třídě být přítomni vzdělávací činnosti
 • na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení týkající se vzdělávání dětí
 • kdykoliv požádat o konzultaci s učitelkou či ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu)
 • průběžně získávat informace o výsledcích vzdělávání dítěte
 • projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce či ředitelce
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu školy

2.5 Povinnosti zákonných zástupců

Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Mají být všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině. Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte. 

Zákonní zástupci jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy a bylo při příchodu vhodně a čistě upraveno
 • řídit se školním řádem školy, vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • omlouvat absenci a dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • poskytovat škole údaje pro potřeby školní matriky a neprodleně oznámit jakékoliv změny v uvedených údajích
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
 • přivést do mateřské školy vždy dítě zdravé, vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí
 • v případě jakékoliv předchozí nevolnosti dítěte při předání informovat učitelku
 • ve stanoveném termínu hradit stravné
 • dbát na bezpečnost a pořádek v prostorách školy, při poškození majetku školy dítětem zajistit po dohodě s ředitelkou nápravu
 • děti vybavit pro pobyt v mateřské škole takovou obuví, která je pro ně při pohybu bezpečná, jakékoliv pantofle jsou nevhodné
 • pokud se zákonný zástupce účastní aktivit ve škole i s mladším sourozencem je povinen zajisti bezpečnost tohoto dítěte a vždy se předem dohodnout s učitelkou, zda je aktivitu možno společně absolvovat
 • všechna přijatá rozhodnutí na společných schůzkách jsou i pro nepřítomné rodiče závazná, tj. jsou povinni se informovat o výsledcích jednání u jednotlivých pedagogů nebo u ředitelky školy

2.6 Práva a povinnosti pedagogů

Práva pedagogů jsou dána především Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy upravující ochranu zaměstnance, pedagoga a občana České republiky.

Povinnosti pedagogů jsou vymezeny pracovní náplní a výkonem pedagogické profese, se kterou souvisí řada právních předpisů klasifikujících povinnosti pedagoga. Pedagogové jsou povinni plně respektovat a naplňovat práva zákonných zástupců a dětí a dodržovat společně nastavená pravidla. 

3. Přijímání dítěte do mateřské školy

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání, který se vyhlašuje v období od 2. května do 16. května. Přesný termín a kritéria zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (formou propagačních materiálů, prostřednictvím místního tisku a na webových stránkách školy). Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. 

Podmínkou pro přijetí do mateřské školy je potvrzení zákonného zástupce o pravidelném očkování dítěte, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto potvrzení je součástí žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu. O výsledku rozhodnutí bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračním číslem na dostupném místě ve škole a prostřednictvím webových stránek školy. V případě nepřijetí dítěte obdrží nepřijetí zákonný zástupce v písemné podobě v zákonné lhůtě. 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení. 

Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy je nabízen adaptační program, který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktů. Délka a potřeba adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na základě aktuální situace, a především individuálních potřeb dítěte. 

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 souvislých hodin denně v době od 8 do 12 hodin. 

3.1 Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání bezodkladně hned první den jeho nepřítomnosti osobně, telefonicky nebo písemně. Po návratu předškoláka zákonný zástupce zapíše důvody nepřítomnosti a její délku do omluvného listu. Dlouhodobou nebo předem známou nepřítomnost dítěte omlouvají zákonní zástupci písemně na vytištěných formulářích v odhlašovacím sešitě a předávají učitelkám nebo na e-mailové adrese školy.

3.2 Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

Docházka dítěte do mateřské školy může být po předchozím písemném upozornění ukončena:

 • pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • pokud zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí stravné ve stanoveném termínu
 • pokud zákonný zástupce podá písemnou žádost na ukončení docházky do mateřské školy

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Děti se do mateřské školy přijímají pouze, jsou-li předem řádně přihlášeny. Do mateřské školy se ráno nepřijímají děti s teplotou nebo příznaky jakéhokoliv onemocnění. 

4. Další způsoby plnění předškolního vzdělávání 

4.1 Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude vzděláváno individuálně. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (§34 školského zákona). V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě doma vzděláváno a dohodne se na termínu a způsobu ověření znalostí dítěte. V případě, že se nedostaví zákonný zástupce s dítětem na ověření znalostí do mateřské školy, bude individuální vzdělávání ukončeno. Individuální vzdělávání mohou kdykoliv ukončit i rodiče. 

4.2 Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. V tomto případě je vhodné zpracovat plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce.

4.3 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou pro uplatnění a zahájení podpůrného opatření 2. – 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte. Škola nejméně 1x ročně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření. Poskytování podpůrných opatření se ukončí, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce. 

4.4 Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. 

4.5 Vzdělávání formou distanční výuky

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakázána přítomnost dětí ve škole bude mateřská škola poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola přizpůsobí distanční výuku předškolních dětí, jak individuálním podmínkám jednotlivých rodin dětí, tak také personálním a technickým možnostem školy. Distanční způsob vzdělávání předškolních dětí bude spočívat v zasílání materiálů e-mailem, zveřejňování pracovních listů na stránkách školy, komunikace přes Whatsapp, Skype, vyzvedávání materiálů v boxu před mateřskou školou.

5. Platby 

Úplata za předškolní vzdělávání se z rozhodnutí zřizovatele Město Nové Hrady nevybírá. 

Úplata za školní stravování se řídí Provozním řádem školní stravovny. Úplata za stravování je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v určeném termínu je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy podle školského zákona. 

Platba stravného se provádí inkasem z účtu zákonného zástupce dítěte na účet mateřské školy do 15. dne zpětně za uplynulý měsíc. 

6. Provoz a vnitřní režim školy 

Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace Města Nové Hrady. Součástí školy je školní jídelna. Mateřská škola má celodenní provoz od 6.00 hod do 16. 30 hod. 

Děti přicházejí do MŠ nejpozději do 8.00 hodin. Výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím zákonný zástupce nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy. Zákonný zástupce nebo jimi písemně pověřená osoba jsou povinni dítě předat v době jimi dohodnuté, včas si dítě vyzvedávat a opustit areál školy. Není povoleno zdržovat se v prostorách školy bez dohledu zaměstnanců školy. 

Provoz v Duhové budově je od 6 – 15.30 hodin, ve Žluté budově od 6 – 16. 30 hodin. 

Zákonní zástupci mají možnost vyzvednout dítě po obědě v čase od 12.00 – 13.00 hodin. 

Provoz mateřské školy je po dohodě se zřizovatelem omezen v měsíci červenci a srpnu na dva týdny. Taktéž jeden týden o vánočních prázdninách je škola uzavřena. V době dalších školních prázdnin je provoz omezen na jednu třídu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní mateřská škola nejméně dva měsíce předem. V případě vážných důvodů může být provoz omezen či zastaven. 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách a na dveřích tříd dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky školy. 

6.1 Organizace dne 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školní vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu. Stanovený režim je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly a pevně je stanovena pouze doby podávání jídla a pobytu venku. 

6.2 Stravování 

Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Dítě, musí být ke stravě přihlášeno nejpozději do 12 hodin předchozího dne před nástupem do školy. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. 

Pokud nejde včas odhlásit z důvodu nemoci mohou si zákonní zástupci stravu vyzvednout v době od 10.45 – 11.15 hodin ve školní kuchyni. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, poté musí zákonný zástupce stravu odhlásit. Odhlašovat stravu jde v pondělí do 8 hodin ráno, další dny do 12 hodin na nadcházející den buďto telefonicky nebo je možné využít sešity umístěné ve vestibulech obou budov školy. 

Rodiče, jejichž děti se nemohou ze zdravotních důvodů v Mateřské škole stravovat, musí s vedoucí školní kuchyně sepsat dohodu o donášce a ohřevu vlastního jídla, ve které je zdůrazněna plná odpovědnost za kvalitu a nezávadnost doneseného jídla rodiči. Učitelka a školní jídelna nezodpovídají za kvalitu přineseného jídla. 

Alergeny ve školním stravování:

 • Dle nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům uvádíme alergeny na každém jídelníčku. Bližší informace je možné získat u vedoucí školní stravovny.
 • Pokud je nutné, aby dítě mělo vyřazeno z jídelníčku potravinu a nejedná se o dietní stravování v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., projedná zákonný zástupce s ředitelkou školy tuto skutečnost a budou provedeny následující kroky. Ředitelka sepíše se zákonným zástupcem dohodu o plné odpovědnosti za donesené potraviny z domova a podané dítěti jako náhrada za potraviny vyloučené z jeho jídelníčku. Každý pátek zákonný zástupce dítěte navštíví vedoucí školní jídelny a s ní projedná, které potraviny musí být z jídelníčku nahrazeny. Zákonný zástupce odpovídá za donášku nahrazených potravin a osobně předá učitelce na třídě k řádnému uložení před podáním dítěti. Zákonný zástupce je povinen každý den při předání dítěte učitelku upozornit na případnou změnu jídelníčku dítěte na daný den. 

Výše stravného hrazeného zákonnými zástupci je stanovena formou dodatku ke školnímu řádu od 1. 1. 2023 takto:

Děti do 6 let, starší 6 let

 • přesnídávka 10,-Kč  10,- Kč
 • oběd 23 ,- Kč 26,- Kč
 • svačina  10,- Kč  10,- Kč

Celkem 43,- Kč 46,- Kč

Po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole je zajištěn pitný režim. Dětem je k dispozici voda a čaj. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

7.1 Bezpečnost dětí 

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci a to od doby převzetí od zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. 

V případě školního úrazu je pedagog povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. 

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchovné a vzdělávací činnosti a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činnost je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. 

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech a exkurzích. 

Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. 

Učitelky jsou odpovědny za dodržování hygieny, přiměřené větrání, dbají na dodržování pitného režimu a přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. 

Pokud se stane dítěti úraz mimo mateřskou školu (tržná sešitá rána, zlomenina) bude k docházce přijato pouze s vyjádřením lékaře a pouze v případě, že bude schopno samostatné sebeobsluhy bez zvýšených nároků na jeho péči, která škola z hlediska počtu personálu nemůže zabezpečit. Posouzení náročnosti péče a zároveň tak zajištění jeho bezpečnosti je plně v kompetenci ředitelky školy. 

7.2 Prevence šíření infekčních nemocí 

Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé (trvalý kašel, průjem, zvracení, zelená rýma, zarudlé spojivky a podobně jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění (neštovice, žloutenka, mononukleóza apod.) či v případě výskytu vší, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při výskytu vší je rodina povinna zbavit dítěte vší, nahlásit v mateřské škole výskyt, zajistit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak i hnidy. Pak teprve může nastoupit dítě zpět do MŠ. 

7.3 Podávání léků v mateřské škole

Podávání jakýchkoliv léků dětem v mateřské škole je zakázáno. V případě, že dítě užívá lék, jehož nepodání může přímo ohrozit jeho život, jsou rodiče povinni tuto skutečnost uvést a dodat potvrzení od lékaře o nutnosti jeho podání. Potvrzení od lékaře není požadováno v případě žádosti od zákonných zástupců o podání léku při cestování dopravním prostředkem. 

7.4 Ochrana před sociálně patologickými vlivy

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací proces v mateřské škole zaměřený na zdravý způsob života. Děti jsou nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím kouření, alkoholismu, virtuální závislosti, vandalismu atd. V rámci prevence v této oblasti se snažíme o vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi i zaměstnanci školy navzájem. 

8. Zacházení s majetkem školy

Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole vedou pedagogičtí pracovníci děti k tomu, aby zacházely s hračkami, učebními pomůckami a vybavením školy šetrně a nepoškozovaly majetek školy. Do mateřské školy děti nosí pouze věci potřebné ke vzdělávacím činnostem, o kterých jsou rodiče informováni. Jiné věci do školy nepatří. Děti jsou vedeny k respektování pravidel mateřské školy, které platí i pro zákonné zástupce.

V celém areálu mateřské školy platí zákaz kouření, používání návykových látek a požívání alkoholu. 

9. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Zaměstnanci jsou s tímto školním řádem seznámeni na pedagogické a provozní radě. Zákonní zástupci jsou se zněním školního řádu seznámeni na společné třídní schůzce na začátku školního roku. Školní řád bude zveřejněn na nástěnkách školy v jednotlivých budovách, případně k dispozici zákonným zástupcům u ředitelky školy. 

Další informace o činnosti mateřské školy jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách školy. 

Tento školní řád nabývá platnosti dne 16. 9. 2020 je účinný od 17. 9. 2020 a tímto se současně ruší školní řád č. j. 35/2017.