Školní řád

I. Přijímací řízení

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let

 1. Zápis dětí do mateřské školy probíhá v měsíci květnu na následující školní rok. Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka na základě žádosti rodičů (Žádost o přijetí si rodiče vyzvednou v mateřské škole). Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.
 2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého bydliště, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol.
 3. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 4. Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do MŠ.
 5. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
 6. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora (Zákon č.561/2004 Sb.,školský zákon, § 16).
 7. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. V Mateřské škole Nové Hrady jsou děti rozděleny podle věku do čtyř tříd.
 8. Kritéria pro přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí převyšuje počet volných míst v MŠ upravuje Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, č.j. 35/2011. Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky MŠ.

II. Práva a povinnosti

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě,
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou,
 • být informováni o záměrech a koncepci MŠ, přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,
 • projevit jakékoli připomínky k provozu školy, učitelce nebo ředitelce škol,y
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ,
 • účastnit se akcí pořádaných MŠ,
 • půjčovat si knihy a odbornou literaturu ze školní knihovny,
 • kdykoli si promluvit s učitelkou přímo ve třídě (pokud je to naléhavé), nebo si domluvit schůzku.

Dítě má právo:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit,)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…,)
 • být respektováno jako jedinec as možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…),
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…). (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Mezi další práva dětí patří:

Kdykoli se napít, jít kdykoli na toaletu, jíst pouze to a tolik, kolik chtějí, být vždy vyslechnuty, zvolit si hru nebo činnost z možné nabídky podle svého přání, aby jim dospělý pomohl, když potřebují, kdykoli si během dne odpočinout, být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova, nebo jak chtějí, dokončit hru.

Povinnosti rodičů:

 • zákon č. 91/1998 Sb., o rodině,
 • respektovat tento řád a další dokumenty týkající se vzdělávací práce MŠ,
 • umožnit dětem volný a bezpečný pohyb nejen ve třídě, ale zejména venku vhodným oblečením a obutím,
 • upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního fyzického a psychického stavu dítěte(nevolnost, očkování, rozvod,…),
 • omluvit dítě v době jeho nepřítomnosti ( neomluvená nepřítomnost delší než dva týdny může vést k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání — školský zákon), nahlásit změny týkající se telefonního čísla, zdravotní pojišťovny, adresy a pod,
 • zákonní zástupci jsou povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).

K povinnostem dětí patří chovat se podle pravidel, která si stanoví s učitelkou na začátku i v průběhu školního roku.

Povinnosti zaměstnanců: respektovat práva dětí i rodičů.

Pedagogické pracovnice odpovídají za úroveň vzdělávací práce jak ve třídě jí svěřené, tak MŠ jako celku, jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují a ž do doby, kdy je předají jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zástupcům

III. Platby

Úplata za předškolní vzdělávání se z rozhodnutí zřizovatele Město Nové Hrady nevybírá.

Úplata za školní stravování dětí: úplatu za školní stravování upravuje Provozní řád školní stravovny. Úplata za stravování dítěte je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy podle školského zákona. Platba stravného se provádí inkasem z účtu strávníka (zákonného zástupce) na účet mateřské školy do patnáctého dne zpětně za uplynulý měsíc.

IV. Provoz mateřské školy

 • Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:15 hodin. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:00 hodin, po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.Budovy se celodenně zamykají.
 • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hod., a to telefonicky, nebo v sešitě. Dítě je omluveno, pokud je řádně odhlášeno na stravu (Provozní řád stravovny). Nepřítomnost delší  než dva týdny se omlouvá písemně.
 • Rodič předává a vyzvedává dítě osobně. Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním jinou zletilou osobu i osobu mladší, pokud si je rodič jist jejími rozumovými a morálními schopnostmi k vyzvedávání dítěte a po vyplnění a podepsání předepsaného formuláře.
 • Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé(trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma a podobně jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti). Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění (neštovice, žloutenka, mononukleóza a pod) či v případě výskytu vší, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • při výskytu vší je rodina povinna zbavit dítě vší, nahlásit třídnímu učiteli výskyt, zajistit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak i hnidy. Pak může nastoupit do MŠ.
 • Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) ve škole nepodáváme.
 • Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích školou organizovaných.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.
 • Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí.

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy je po dohodě se zřizovatelem omezen i přerušen v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě obou měsících a v době dalších školních prázdnin. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

V. Bezpečnost a ochrana zdraví

Dohled nad dětmi

Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

Opatření v průběhu vzdělávacích činností:

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte

Opatření při sportovních akcích, výletech:

 1. Ředitelka rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí.
 2. Ředitelka stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích ( poučení o bezpečnosti v dopravním prostředku, v prostorách bazénu, ve vodě, aj.).

Opatření při úraze:

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: Mateřská škola podle svého školního vzdělávacího programu vede děti ke zdravému životnímu stylu, seznamuje je s nebezpečím ohrožujícím zdrav. Formou plnění úkolů ŠVP a dílčích projektů předcházíme nežádoucím sociálně patologickým jevům. V celém areálu školy je zakázáno kouření, užívání alkoholu a návykových látek.

Nakládání s majetkem školy: Děti se k veškerému majetku školy chovají šetrně. Odpovědnost za škodu způsobenou dítětem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, § 422.

VI. Organizace a podmínky pro povinné předškolní vzdělávání

 1. Začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 8:00 v rozsahu 4 hodin denně v pracovní dny, kromě školních prázdnin (Organizace školního roku vydané MŠMT). Dle vyhlášky o školním stravování se dítě, které je přítomno v době podávání jídla v MŠ, stravuje vždy.
 2. Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte. Omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání je možné pouze písemně nebo e-mailem. Absence musí být omluvena nejdéle do tří dnů od počátku nepřítomnosti dítěte. Neomluvená absence je oznamována na OSPOD a dále je jednáno s rodinou v přestupkovém řízení.
 3. Možnosti povinného předškolního vzdělávání (mimo běžné denní docházky) Dítě, které nenavštěvuje pravidelně denně MŠ, se může povinně vzdělávat:
  • Formou individuálního vzdělávání bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  • V přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (pro děti s odkladem školní docházky).
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky.
 4. Individuální vzdělávání v mateřské škole. Podmínky pro individuální vzdělávání: Zákonný zástupce dítěte, které dovrší k 31.8. příslušného roku pět let věku, je povinen dostavit se s dítětem k zápisu do mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte oznámí MŠ individuální vzdělávání svého dítěte nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tj. do 31.5. v daném roce). Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), dále období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání (§ 34b zákona 561/2014 Sb.).
 5. Způsob a termíny pro ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů — platí pouze pro děti, které se budou individuálně vzdělávat a nebudou každodenně navštěvovat MŠ. MŠ zajistí předání informací o konkretizovaných očekávaných výstupech z RVP PV, ŠVP MŠ, Desatera pro rodiče předškoláka. MŠ se zákonnými zástupci dítěte dohodne způsob a termíny ověření získaných konkretizovaných očekávaných výstupů. Zákonný zástupce dítěte se v dohodnutém termínu (listopad, 47. týden) dostaví s dítětem k ověření do denního programu konkrétní třídy. Ověření může proběhnout v jeho přítomnosti. Pokud se zákonný zástupce dítěte nedostaví v řádném termínu bez zdůvodnění a ověření neproběhne, ukončí ředitel školy individuální vzdělávání a dítě bude plnit povinnou předškolní docházku denní formou.

Výňatek ze ŠŘ