Žádost o přijetí 2017

Zákonný zástupce dítěte, který bude dítě zastupovat při správním řízení:

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo trvalého pobytu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doručovací adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpisy matky a otce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ředitelství Mateřské školy Nové Hrady

Hradební 175, Nové Hrady, 373 33

V Nových Hradech dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Žádám jako zákonný zástupce dítěte

Jméno a příjmení dítěte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

datum narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trvalý pobyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Nových Hradech

pro školní rok 2017-2018

  • k celodenní pravidelné docházce*

  • k docházce dle zákona 204/2005 Sb., o státní sociální podpoře (4 hodiny denně)*

Zakroužkujte pravdivé tvrzení, případně doplňte datum nástupu do zaměstnání:

Pracuji       Nepracuji       MD       RD       OSVČ       Do zaměstnání nastoupím dne:

Sourozenci (jméno a příjmení, datum narození):

 

Zavazuji se, že neprodleně oznámím učitelce mateřské školy změny v osobních údajích.

Zároveň stvrzuji svým podpisem, že mé dítě je řádně očkováno — viz § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

V případě, že matka bude čerpat mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, bude bez zaměstnání, může být dítěti upravena docházka do MŠ z kapacitních důvodů (odpolední pobyt).

podpis zákonného zástupce

zaškrtněte zvolenou variantu*