Kritéria pro přijímání 2017

  1. Dosažení věku dítěte 6 let od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 (nar. od 1.9.2011 do 31.8.2012) a děti s odkladem školní docházky.

  2. Dosažení 4 let dítěte do 1. září 2017 (nar. do 31.8.2013).

  3. Dosažení 3 let dítěte do 1. září 2017 (nar do 31.8.2014).

  4. Děti ostatní — docházka dle zákona 204/2005 Sb., o státní sociální podpoře, děti mladší 3 let (nar. do 31.12.2014, nebo později).

Nejprve budou přijímány děti splňující první kritérium, dle počtu volných míst děti splňující následující druhé kritérium a tak dále sestupně, dokud nebude naplněna kapacita školy. Při rovnosti splnění podmínek vícero dětmi bude přihlíženo — k datu narození, tzn., že starší má přednost před mladším, — k zaměstnanosti rodičů, — k sociálním důvodům doložených sociální institucí (osiřelé dítě, matka samoživitelka, hrozba sociálního vyloučení), — místu trvalého pobytu, přednost budou mít děti s trvalým pobytem v Nových Hradech a místních částech města. Na žádosti podané po termínu nebude brán zřetel.